Школска 2016/2017.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

Ученици ће у два дана радити три теста

ПЕТАК, 7. априла 2017. године у 12:00 ‒ тест из математике и тог дана попуњавају анонимни упитник

СУБОТА,8. априла 2017. године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

УЧЕНИЦИ У ПЕТАК ИМАЈУ СКРАЋЕНЕ ЧАСОВЕ НАКОН КОЈИХ ИМАЈУ ПАУЗУ ПА ПОЧИЊЕ ПРОЗИВАЊЕ.

УЧЕНИЦИ У СУБОТУ ДОЛАЗЕ ДО 8:15 УЈУТРУ.

На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.

Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.

Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.

На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да,на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулатореи друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл.осим воде/освежавајућег напитка.

На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика.

Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.

Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Обавештавају се заинтересовани родитељи школе, да је Основна школа“Драгојло Дудић“ поступила сходно члану 39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 157/2017 од 28.03.2017.г. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 158/2017 од 28.03.2017.г. припремила и објавила Конкурсну документацију у поступку  јавне набавке мале вредности услуга – организовања екскурзија, излета и наставе у природи, обликовану по партијама, редни број набавке ЈНМБ 02/17.

Отврање понуда биће одржано у петак 07.04.2017.г. у 13 часова и 30 минута у  просторијама школе. Јавном отврању понуда могу присуствовати поред  представника Понуђача и заинтересовани родитељи у својству посматрача.

Јавни позив са Конкурсном докуметацијом је објављен на сајту Управе за јавне набавке на адрреси   http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1428687 и на сајту школе на адреси  osdd.edu.rs

У Београду 05.04.2017.г.                                                                                В.д.директора школе

Ђуро Косић

Трећа награда на конкурсу „Дигитални час…

Тегла пуна љубави из „Дудића“ за Свратиште…