Школска 2016/2017. година

Позив за подношење понуде, ЈНМВ 03-17

Конкурсна документација 03-17

Изјава о одсуству сукоба интереса ЈНМВ 03-17

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет: Обавештење – ЈНМВ 02/17, Организовање екскурзије, излета и наставе у природи

Обавештавамо Вас да смо на Порталу ЈН огласили поступак јавне набавке мале вредности услуга – Организовање екскурзије, излета и наставе у природи, обликовану по партијама, редни број набавке ЈНМВ 02/17.

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1428687