Продужени боравак

Продужени дневни рад након редовне преподневне наставе, продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и организовано решити проблеми збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља.

Организација и дневни распоред активности
Продужени боравак у ОШ „Драгојло Дудић“ у Београду ради у две смене. Прва смена почиње у 700 часова и траје до одласка ученика на редовну наставу, а друга смена почиње након редовне наставе и траје до 1700 часова.
Свакодневно се води евиденција о доласку и раду сваког ученика у продуженом бораваку. Рад се одвија према предвиђеном плану и програму који обухвата васпитање и социјализацију ученика, едукативну подршку (помоћ у савлађивању и проширивању градива), стицање радних и хигијенских навика, реализовање активности ученика током слободног времена. Дневни распоред активности садржи: активан одмор, пасиван одмор, самостални рад ученика, слободне образовне активности.
Активности ученика у слободном времену и слободне активности изводе се у школском дворишту, парку, фискултурној сали, у учионици опремљеној за дужи боравак деце у школи, школској библиотеци. Да би ученици у продуженом боравку развили своје моторичке способности, координацију покрета и брзину, део ће времена проводити на школскоме игралишту где ће све наведено развијати у организованим облицима физичке активности. Томе ће допринети и повремене тематске шетње, излети. Наставна средства и помагала која ћемо користити су разноврсна.
Сви планирани садржаји усклађени су интересовањима и потребама ученика. Њихов циљ је да се ученици кроз игру и дружење ослободе сваког терета, опусте, али и да науче нешто о другарству, фер плеју, лепом понашању и односу према другима. Овакве активности огранизују се израдом и извођењем друштвених и спортских игара, гледањем цртаних филмова и образовних садржаја.
Самостални рад ученика реализоваће се у складу са наставним садржајима и у свакодневној је корелацији са радом на редовним часовима. При самосталном раду ученика примењиваће се различити облици рада: колективни, индивидуални, групни и рад у паровима. Учитељ ће мотивисати и усмеравати ученике у циљу успешнијег и креативнијег рада. Време за израду задатака није ограничено, већ зависи од тежине задатака, узраста и идивидуалних способности ученика. Ученик ће сам бирати темпо рада, редослед задатака и може увек затражити помоћ настсавника.
Слободне активности ће се реализовати после завршених задатака и самосталног рада ученика. Ученици ће их сами бирати према интересовањима, склоностима и условима школе: спортско-рекреативну, ликовну, музичку, драмску, литерарну, рецитаторску, математичку радионицу или друге облике рада. Њихов циљ је да непосредно активирају ученике и оспособљавају их за самообразовање, развијају машту, подстичу их на стваралачки рад, да на креативан и занимљив начин ученицима приближим наставно градиво, али и свакодневне ситауције. На крају треба нагласити како ћемо се посветити корелацији с другим наставним предметима а то је и специфичност рада у продуженом боравку. Током школске године посебним ће активностима бити обележени сви значајнији датуми као и празници.
У току различити радионица кој се организују у току Слободних активности ученика деца у продуженом боравку на различите начине показују своју креативност и склоност изражавања разноврсним ликовним техникама. У току године у раду ће користити оловку, дрвене бојице, фломастере, водене боје, темпере, туш, колаж-папир, глину, глинамол, пластелин, боје за стакло и свилу, као и различите комбинације наведених ликовних техника. Како би њихова креативност још више дошла до изражаја, ученици ће у раду користити амбалажу и друге материјале које помоћу маште и спретности могу врло лепо обликовати и прерадити. Тиме ћемо утицати на перманентан развој еколошке свести код деце. Ликовни проблеми који ће се постављати пред ученике биће разноврсне линије (њихов облик и карактер), локалне боје, мешање боја, композиција, ритам и низ, развијање
осетљивости за осећај волумена, контраста, пропорције.
У продуженом ће боравку ученици током школске године, уз понављање песмица које уче
на часовима музичке културе, научити и низ нових песмица, развијати осећај за ритам учећи бројалице, почетне плесне кораке и користећи једноставне музичке инструменте (разне удараљке, триангл, чинеле).

Распоред активности:
Прва смена
7:00 – 8:00Долазак ученика, јутарња гимнастика
8:00 – 8:45Израда домаћих задатака
8:45 – 9:00Прање руку, ужина
9:00 – 9:45Вежбање и утврђивање стечених знања
9:45 – 10:05Одмор
10:05 – 11:00Слободне активности
11:00 – 11:30Цртани филм
11:30 – 12:30Слободно време
12:30 – 13:00Ужина
13:00 – 13:45Припремање за часове
Друга смена
11:40 – 12:30Долазак ученика, разгибавање, слободно време
12:30 – 13:00Прање руку, ужина
13:00 – 14:10Израда домаћих задатака
14:10 – 14:40Одмор, ужина, цртани филм
14:40 – 16.00Слободне активности
16:00 – 17:00Долазак родитеља и преузимање деце