ДОКУМЕНТА

Школски програм

Годишњи план рада

Закони

Пословници

Правилници

Приручници

Летопис

Јавне набавке

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИМА ДЕФИНИСАНИМ СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.години